თემა 5. დევნა და დევნის საფუძვლები.

უცხოელობა, მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ ყოფნა, დევნის შიშის ქონა ან დაბრუნების სურვილის ან შესაძლებლობის არქონა, მოქალაქეობის ქვეყანაში თავდაცვის შესაძლებლობა, ორმაგი ან მრავალმხრივი მოქალაქეობა, მოქალაქეობის არმქონეობა, დევნის საფუძვლიანი შიში, დევნა;

განხორციელებული დევნის აქტები, დევნის განმახორციელებელი სუბიექტები; დევნის საფუძვლები: რასა, რელიგია, ეროვნება, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილება, პოლიტიკური შეხედულება; სპეციფიკური საჭიროების მქონე პირები; შიდა დაცვის ალტერნატივა; არ სურს ან არ შეუძლია წარმოშობის ქვეყნის მფარველობა.

გადმოწერა (docx)
გადმოწერა (pptx)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com
www.000webhost.com