ლტოლვილთა სამართალი და მისი ისტორიული განვითარება. თემა 1.

მსოფლიოშიმიგრაციულიპროცესებისისტორიულიმიმოხილვა; ლტოლვილთასამართლისდაიძულებითგადაადგილებისწინააღმდეგმიმართულიდაცვისმექანიზმებისწარმოშობისმიზეზები;

მე-20 საუკუნისდასაწყისშილტოლვილთადაცვისმიმართულებითარსებულისამართლებრივიინსტრუმენტები;
მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისმექანიზმები. სამთავრობოთაშორისოლტოლვილთაკომიტეტი; გაერთიანებულიერებისდახმარებისადარეაბილიტაციისსააგენტო; ლტოლვილთასაერთაშორისოორგანიზაცია; მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისმექანიზმებისხარვეზებიდამათიმოქმედებისშეწყვეტისმიზეზები; მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისრეჟიმისძირითადიმიღწევები. კავშირიადამიანისუფლებათასამართალსადალტოლვილთასამართალსშორის; ლტოლვილთასამართალისაერთაშორისოსამართლებრივდაეროვნულსისტემაში; საერთაშორისოდაცვადღევანდელობაში;საერთაშორისოდაცვისსუბსიდიარულიბუნება.

გადმოწერა (docx)

გადმოწერა (pptx)