ლტოლვილთა სამართალი და მისი ისტორიული განვითარება. თემა 1.

მსოფლიოშიმიგრაციულიპროცესებისისტორიულიმიმოხილვა; ლტოლვილთასამართლისდაიძულებითგადაადგილებისწინააღმდეგმიმართულიდაცვისმექანიზმებისწარმოშობისმიზეზები;


მე-20 საუკუნისდასაწყისშილტოლვილთადაცვისმიმართულებითარსებულისამართლებრივიინსტრუმენტები;
მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისმექანიზმები. სამთავრობოთაშორისოლტოლვილთაკომიტეტი; გაერთიანებულიერებისდახმარებისადარეაბილიტაციისსააგენტო; ლტოლვილთასაერთაშორისოორგანიზაცია; მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისმექანიზმებისხარვეზებიდამათიმოქმედებისშეწყვეტისმიზეზები; მე-20 საუკუნისდასაწყისშიარსებულილტოლვილთადაცვისრეჟიმისძირითადიმიღწევები. კავშირიადამიანისუფლებათასამართალსადალტოლვილთასამართალსშორის; ლტოლვილთასამართალისაერთაშორისოსამართლებრივდაეროვნულსისტემაში; საერთაშორისოდაცვადღევანდელობაში;საერთაშორისოდაცვისსუბსიდიარულიბუნება.

გადმოწერა (docx)
გადმოწერა (pptx)

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

www.000webhost.com
www.000webhost.com