თემა 12. იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართლის სპეციფიკა

მიგრაციას, ანუ ადამიანთან ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადასვლას შესაძლოა მრავალი მიზეზი, განმაპირობებელი ფაქტორი და მიზანი ჰქონდეს. თუმცა, ძირითადი მახასიათებელი, რომლის მიხედვითაც ხდება მიგრაციული პროცესების დაყოფა, არის მიგრაციის ნებაყოფლობითობა. გადაადგილებას შესაძლოა ჰქონდეს როგორც ნებაყოფლობითი, ასევე იძულებითი ხასიათი. გადააადგილება ნებაყოფლობითია, როდესაც ადამიანი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას მიგრირებს ტურისტული, პროფესიული, საგანმანათლებლო ან სხვა მიზნით. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს საკუთარი საცხოვრებელი ადგილის დატოვება უწევთ არა ნებაყოფლობით, არამედ ისინი იძულებულნი არიან დატოვონ თავიანთ საცხოვრებელი ადგილი იძულებით შექმნილი პირობების გამო.

გადმოწერა (docx)

გადმოწერა (pptx)

×