საკონსულო ფუნქციები

საკონსულო ფუნქციები არის, საკონსულო თანამდებობის პირის შეფასებული სამართლებრივი მექანიზმების ერთობლიობა, რომელიც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით, ადგილსამყოფელი ქვეყნის საერთაშორისო ხელშეკრულებით და შეთანხმებით.

საკონსულო ფუნქციები იყოფა ძირითადად დელეგირებულ საკონსულო ფუნქციებად.

ძირითადი საკონსულო ფუნქციებია:

  1. კონსულტაციის გაწევა;
  2. სამართლებრივი დაცვა;
  3. შუამდგომლობა;
  4. საკონსულო ოლქის ფარგლებში, სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული, სამეცნიერო;
  5. საკონსულო ოლქის შემოვლა;
  6. საკონსულოს სფეროში შემავალი ხელშეკრულების და შეთანხმებების, შესრულების ზედამხედველობა.
×